منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
گرابوفسكی پدر شعر اسپرانتو

گرابوفسكی پدر شعر اسپرانتو

دانلود مقاله ققنوس

دانلود مقاله ققنوس

زندگینامه فیثاغورث

زندگینامه فیثاغورث

زندگینامه علیرضا عصار

زندگینامه علیرضا عصار

تحقیق کامل ورزش اسکی

تحقیق کامل ورزش اسکی

ورزش و اجتماع

ورزش و اجتماع

زندگینامه استاد شجریان

زندگینامه استاد شجریان

شاعران مشهور ایران

شاعران مشهور ایران

آموزش قوانین بازی تنیس

آموزش قوانین بازی تنیس

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر

زندگینامه مصطفی رحماندوست

زندگینامه مصطفی رحماندوست

تحقیق کامل ورزش اسکی

تحقیق کامل ورزش اسکی

گروه محصول -> کتاب دانشگاهی -> تربیت بدنی

آموزش قوانین بازی تنیسقیمت: ۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 55     کد محصول :19869دانلود پایان نامه کارشناسی رشته تربیت بدنی

آموزش قوانين بازي تنيس

آموزش قوانین بازی تنیس

پيش گفتار

 
    فدراسيون بين المللي تنيس حاكم بر بازي تنيس بوده و حقوق و مسئوليتهاي آن شامل تعيين قوانين بازي مىباشد . براي حمايت و پشتيباني از فدراسيون بين المللي تنيس ، كميته قوانين تنيس پايه گذاري شده است كه مرتباً بر بازىها و قوانين آن نظارت نموده و پيشنهاداتي را براي تغيير قوانين چه بصورت دائمي چه بصورت مقطعي براي دوره اي محدود ، به هيئت سرپرستان ITF ارائه ميدهند . اين هيئت پيشنهادات را در مجمع عمومي سالانه ITF كه بالاترين مرجع براي ايجاد تغييرات در قوانين تنيس است ، مطرح مىنمايد.

 در طي سالهاي اخير تعداد موضوعات قابل تغيير محدود بوده، اما با ارائه قوانين در يك زبان مدرن و با قابليت پيگيري ساده و مرتب منجر به كاهش تعداد قوانين شده است . به منظور مرجعيت و قابليت پيگيري در اين ويرايش جديد ، شماره قانون قديمي در پرانتز آورده شده است .

نكته : غير در موارد مشخص شده ، همه موارد براي قوانين تنيس مردان ، شامل زنان نيز مىشود . 

قانون 1 : زمين (1 و 34 قديم)

زمين بازي انفرادي بايد مستعطيل به ابعاد m 77 / 23  طول و
m 23 / 8 عرض باشد .

زمين بازي دوبل بايد مستطيل به ابعاد m 77/23 طول و m 98/10 عرض باشد .

زمين توسط تور از عرض به دو نيمه تقسيم مىشود . تور توسط طناب يا كابل فلزي به دو پايه از ارتفاع m 07 /1آويخته شده است . تور بايد كاملاً بين دو پايه كشيده شده باشد . اندازه ذره اي تور بايد به حدي باشد كه به هيچ عنوان توپ از آن عبور نكند .

ارتفاع تور در مركز كه توسط يك تسمه نگهداشته شده است ، بايد m 914/0باشد . يك باند بايد روي طناب يا كابل فلزي و بالاي تور را بپوشاند . تسمه و نوار بايد كاملاً سفيد باشد.

       ·  حداكثر قطر طناب يا سيم فلزي بايد cm 8/0 باشد .

       ·  حداكثر پهناي تسمه بايد cm 5  باشد .

       ·  حداكثر ضخامت باند در هر طرف بايد بينcm 5 و cm 35/6  باشد .

براي مسابقه دوبل ، محل نصب پايه تور بايد از هر طرفm 914/0 خارج از زمين دوبل باشد .

در مسابقه انفرادي ، اگر تور بازي انفرادي استفاده مىشود ، محل نصب پايه تور بايد از هر طرف m 914/0 خارج از زمين انفرادي باشد . اگر تور بازي دوبل استفاده مىشود ، در ارتفاعm 07/1 توسط دو چوب نشانه تور علامتگذاري مىشود، بطوريكه از هر طرفm 914/0  خارج از زمين انفرادي باشد.

       ·  ميله تور نبايد بيش از cm 15 قطر داشته باشد .

       ·  چوبهاي نشانه نبايد بيش از cm 5/7 قطر داشته باشند .

       ·  ميله تور و چوبهاي نشانه نبايد بيش ازcm 5/2 از بالاي طناب تور بالاتر باشد .

خطهاي انتهاي زمين خط زمينه و خطهاي اطراف زمين ، خط كناره ناميده مىشوند .

بين دو خط كناره زمين انفرادي در فاصله cm 40/6 از تور در هر طرف دو خط موازي تور كشيده مىشود كه خط سرويس ناميده مىشود . در هر طرف تور ، منطقه بين خط سرويس و تور به دو منطقه مساوي تقسيم و منطقه سرويس ناميده مىشود . در مركز خط سرويس، خطي به موازات خطوط كناره زمين انفرادي كشيده مىشود .

هر يك از خطوط زمينه در وسط توسط علامت مركزي به طول
cm 10  تقسيم مىشوند كه موازي با خطوط كناره زمين انفرادي رسم مىشوند .

خط سرويس مركزي و نشانه مركز بايد cm 5  پهنا داشته باشد .

پهناي خطوط ديگر زمين بايد بين cm 5/2 و m 5 باشد بجز خطهاي زمينه كه تا cm 10 هم مىتوانند پهنا داشته باشند .

همه اندازه گيريهاي زمين بايد تا خارج از خطوط باشند و همه خطوط زمين بايد همرنگ و كاملاً در تضاد با رنگ سطح باشند .

هر گونه اعلان تبليغاتي بر روي زمين ، تور ، طنابها ، باندها ، ميله هاي تور و چوبهاي نشانه غير آنچه كه در ضميمه III  آمده است ممنوع مىباشد .

قانون 2  - وسايل ثابت زمين (2 قديم)

وسايل ثابت زمين شامل : حصار پشت و كناره ، تماشاگران و جايگاه تماشاگران و محل نشستن داورها و همه تجهيزات اطراف و روي زمين، سرداور، داور خط، داور تور و توپ جمع كن وقتي در موقعيتهاي خود هستند، مىباشد .

در مسابقه انفرادي كه با تور دوبل بازي مىشود، ميله تور و بخشي از تور كه خارج از چوبهاي نشانه جزء لوازم ثابت محسوب مىشود و پايه تور يا بخشي از تور بحساب نمىآيند.

 

قانون 3  - توپ (3, 13, 27,32 قديمي)

توپهايي كه تحت قوانين تنيس براي بازي تاييد مىشود ، بايد با مشخصات ذكر شده در ضميمه I  مطابقت كند ، فدراسيون بين المللی تنيس در مورد اينکه توپ مطابق با ضميمه I مورد تأييد مىباشد يا خير تصميم مىگيرد .

چنين حكمي مىتواند بىواسطه صادر شود و يا نسبت به درخواست بازيكن ، توليد كننده لوازم و يا انجمن ملي و اعضاي آن براي يك نمونه داراي مدارك معتبر ، صادر شود .

اين قوانين و درخواستها بايد با دستوالعمل قابل اجراي بازبيني و بازرسي فدراسيون بين المللي تنيس مطابقت داده شود .

 

فهرست

    1.      پيش گفتار

    2.       قانون 1 - زمين

    3.       قانون 2 - لوازم ثابت

    4.      قانون 3 - توپ

    5.       قانون 4 - راكت

    6.       قانون 5 - امتياز در گيم

    7.       قانون 6 - امتياز در ست

    8.       قانون 7 - امتياز در مسابقه

    9.       قانون 8 - زننده توپ و گيرنده توپ

 10.    قانون 9 - انتخاب زمين و سرويس

 11.    قانون 10 - تغيير زمين

 12.    قانون 11 - توپ در بازي

 13.    قانون 12 - برخورد توپ با خط

 14.    قانون 13 - برخورد توپ با لوازم ثابت زمين

 15.    قانون 14 - ترتيب سرويس

 16.    قانون 15 - ترتيب دريافت در بازي دوبل

 17.    قانون 16 - سرويس

 18.    قانون 17 - زدن توپ

 19.    قانون 18 - خطاي پا

 20.    قانون 19 - خطاي سرويس

 21.    قانون 20 - سرويس دوم

 22.    قانون 21 - زمان زدن و دريافت توپ

 23.    قانون 22 - تكرار حركت در طي سرويس

 24.    قانون 23 - تكرار حركت

 25.    قانون 24 - بازيكن امتياز بازي را از دست ميدهد

 26.    قانون 25 - برگردان خوب

 27.    قانون 26 - مانع , توقف

 28.    قانون 27 - تصحيح خطاها

 29.    قانون 28 - وظايف مقامات رسمي در زمين

 30.    قانون 29 - بازي ادامه دار

 31.    قانون 30 - مربيگري

 32.    قوانين تنيس با صندلي چرخدار

 33.    ضميمه I  - توپ

 34.    دسته بندي سطوح زمين بازي از نظر گام

 35.    ضميمه  II - راكت

 36.    ضميمه  III - تبليغات

 37.    ضميمه  IV- روشهاي ديگر امتياز دهي

 38.    وظايف مقامات رسمي در زمين

 39.    نقشه زمين   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود پایان نامه    پایان نامه کارشناسی تربیت بدنی    آموزش قوانین تنیس    قوانین تنیس    پایان نامه آموزش قوانین تنیس    تحقیق درمورد آموزش قوانین تنیس    پایان نامه رشته تربیت بدنی    خرید پایان نامه ارزان    قوانین بازی تنیس    دانلود تحقیق قوانین تنیس    دانلود پایان نامه تربیت بدنی    دانلود مقاله آموزش قوانین تنیس    دانلود    تربیت بدنی    تنیس     
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

حجم:40094KB | بازدید :53

دانلود برنامه tele popup تبلیغات انبوه در تلگرام تبلیغات کسب و کار خود را به صورت رایگان در فضای تلگرام ارسال کنید تبلیغات انبوه در تلگرام + کرک شاید خیلی جاها این عبارت را شنیده باشید و مزیت های تبیلغات انبوه را دیده اید من هم توضیحات مختصری در این باره میدم: در...

پاورپوینت درس سیستم عامل

پاورپوینت درس سیستم عامل

پاورپوینت درس سیستم عامل

حجم:16467KB | بازدید :76

سلام  فایل پاورپوینت آماده درس سیستم عامل را برای شما عزیزان آماده کردیم تا شما بتوانید به راحتی درهرجا ارائه دهید . دیگه لازم نیست کلی اینترنت رو بگردی و وقتت رو بذاری ، فقط کافیه دانلود کنی و اسمت رو صفحه اولش بنویسی و تحویل استاد بدی . لیست فهرست : کسب اطلاعات...

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

حجم:6133KB | بازدید :120

دانلود پایان نامه کارشناسی پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن منگنز و نارج قم مقدمه  به لحاظ توانائیهای معدنی موجود در استان قم بررسیهای اکتشافی انجام شده در استان درخور توجه بوده و به روش ناحیه ای و موضوعی اقدام شده است. نخستین مرحله اکتشاف ناحیه...

مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

مجموعه توريستی  تفريحی درياچه گلهر

مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

حجم:4986KB | بازدید :60

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری با موضوع " مجموعه توريستی  تفريحی درياچه گلهر " چكيده در اين روند آفرينش، سفر و گردشگري همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوشگر انسان در مسير جستجوي خويش از طبيعت و تجاربي كه از آن اندوخته بهره بسيار برده و شناختي...

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

حجم:4809KB | بازدید :96

دانلود پایان نامه ارشد عمران " طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع " عنوان پایان نامه تحقیقاتی ، طراحی و مراحل حفاری و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع با نگرش ویژه بر تونل راه کازرون به شیراز می باشد. درمورد پیشینه این تحقیق باید گفت که تا کنون مطالعات...

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

حجم:4250KB | بازدید :73

دانلود پایان نامه " مدلسازی و شبيه­سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع " چكيده در سالهای اخير، مسايل جدی كيفيت توان در ارتباط با افت ولتاژهاي ايجاد شده توسط تجهيزات و مشتريان، مطرح شده است، كه بدليل...

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

حجم:2686KB | بازدید :71

دانلود پایان نامه تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار چکیده  اهمیت ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای امروز و غیر قابل تجدید بودن این ذخایر ، بکارگیری روشهای بهینه در حداکثر بازیابی از این مخازن را ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است . تراوایی نسبی و...

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

حجم:1859KB | بازدید :124

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی  بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift   چکیده  نیروی رانش که باعث راندن نفت از مخازن زیرزمینی به سطح زمین میشود. از طریق انبساط گاز و فشار آب ناحیه آبده که در اطراف مخزن نفت وجود دارد، تامین میگردد....