منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
گرابوفسكی پدر شعر اسپرانتو

گرابوفسكی پدر شعر اسپرانتو

دانلود مقاله ققنوس

دانلود مقاله ققنوس

زندگینامه فیثاغورث

زندگینامه فیثاغورث

زندگینامه علیرضا عصار

زندگینامه علیرضا عصار

تحقیق کامل ورزش اسکی

تحقیق کامل ورزش اسکی

ورزش و اجتماع

ورزش و اجتماع

زندگینامه استاد شجریان

زندگینامه استاد شجریان

شاعران مشهور ایران

شاعران مشهور ایران

آموزش قوانین بازی تنیس

آموزش قوانین بازی تنیس

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر

زندگینامه مصطفی رحماندوست

زندگینامه مصطفی رحماندوست

تحقیق کامل ورزش اسکی

تحقیق کامل ورزش اسکی

گروه محصول -> پایان نامه -> کارشناسی

تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانانقیمت: ۵۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 97     کد محصول :19678دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مشاوره

تاثیر برنامه های ماهواره ای بر رشد اجتماعی نوجوانان 

دانلود پایان نامه کارشناسی

چکيده

رشد اجتماعي فرآيندي است که از طريق آن فرد، آگاهيها، ارزشها، برقراري روابط اجتماعي و مهارتهاي اجتماعي را کسب مي کند و اين اکتسابات او را قادر مي سازند که با جامعه وحدت يابد و به نحوي انطباق يافته رفتار کند). نظيري، 1381)

مسئله ماهواره در سطح بين الملل در سال 967 در کميته فرعي حقوقي استفاده صلح جويانه از فضاي ماوراي جو مطرح شديعني پخش مستقيم ماهواره هنگامي مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژي آنچنان پيشرفته نبوده و به گفته دکتر داود باوند، کارشناس حقوق بين الملل و استاد دانشگاه هدف اوليه استفاده از ماهواره در دهه 60 بيشتر براي توسعه آموزش از جمله مبارزه با بي سوادي بود، بخصوص در جوامعي مثل: استراليا، روسيه و هند که قلمرو گسترده اي داشتند روستاهاي دور دست نمي توانستند از امکان آموزشي و تحصيل برخوردار باشند). هاشمي، (1381

اينک در پژوهش حاضر نظر بر اين است که بدانيم اين تکنولوژي پيشرفته چه رابطه اي با رشد اجتماعي نوجوانان جامعه کنوني ما دارد؟ فرضيه هاي پژوهش عبارتند از:

ـ بين تماشاي برنامه هاي ماهواره و رشد اجتماعي نوجوانان 15 الي 18 ساله رابطه وجود دارد.

ـ بين دختران و پسران دبيرستاني در ميزان رشد اجتماعي تفاوت وجود دارد.

جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت است که از کليه نوجواناني که در سال تحصيلي 86-85 در دبيرستانهاي شهر ابهر مشغول به تحصيل مي باشند و نمونه پژوهش عبارت است از30 نفر نوجواني با گرايش به برنامه هاي ماهواره که حداقل روزانه يک ساعت به تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ماهواره مشغولند و 30 نفر نوجواني که هيچ علاقه اي به تماشاي اين برنامه ندارنداز اين ميان نيمي از اين افراد را دختران و نيمي ديگر را پسران تشکيل مي دهند.

پس از انتخاب جامعه و نمونه تعدادي از نوجوانان مدارس دولتي انتخاب و پس از مصاحبه از آنان، نتايج دسته بندي شده و با توجه به اهداف و سوالات پژوهش مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفت که نتايج حاصل عبارتند از:

1ـ رابطه معنا دار و معکوس بين تماشاي ماهواره و رشد اجتماعي وجود دارد بطوري که هر چه تمايل به تماشاي ماهواره بيشتر باشد رشد اجتماعي ضعيفتر خواهد بود.

2ـ تفاوت بين دختران و پسران نوجوان در ميزان رشد اجتماعي معنا دار استبدين صورت که پسران بيش از دختران رشد اجتماعي دارند.

مقدمه

ماهواره هاي تلويزيوني يکي از تکنولوژيهاي نوين ارتباطي هستند که قلمرو وسيعي از مناطق جغرافيايي را تحت پوشش خود قرار مي دهندکشورها به مدد اين ابزار اطلاعات، اخبار و برنامه هاي گوناگوني را با اهداف مختلف سوار بر امواج نامرئي به فراسوي مرزهاي سياسي خود مي فرستنداين تکنولوژي نيز همانند بسياري از ابداعات بشري آثار مثبت و منفي به دنبال دارد و اين نه به خاطر ذات تکنولوژي بلکه منبعت انديشه و افکار انسانهايي است که چنين وسايلي را به خدمت گرفته اندآثار نامطلوب برخي از برنامه هاي ماهواره اي در زمينه هاي فرهنگي، اقتصادي و سياسي، همچنين نبودن مقررات حقوقي الزام اور در سطح بين المللي در مورد محتواي برنامه هاي ماهوارهاي تلويزيوني، باعث ايجاد و بروز برخي اختلاف نظرها ميان دولت ها شده و دولت ها را بر آن داشته که براي مصونيت فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه خود چاره جويي کنند). هاشمي، (1381

نوجواني يک پديده اجتماعي است که شامل يک دوره طولاني گذرا از مرحله کودکي به مرحله بزرگسالي است و آن از جامعه اي به جامعه ديگر بر اساس ساختار و آداب و رسومش تغيير مي کنددر تاريخ بشر زماني بوده که نوجواني اصلا وجود نداشته استيعني انتقال از مرحله کودکي به مرحله بزرگسالي، درست مثل انتقال از يک روز به روز ديگر به همراه برگزاري مراسم خاصي تحقق پيدا کرده است). جمالفر (1378

 اما پديد اي که مي تواند در دوران نوجواني باعث تغيير در ميزان رشد اجتماعي نوجوانان باشد، ماهواره و برنامه هاي ماهواره مي باشددر پايان دوره نوجواني، رشد اجتماعي کامل مي شود و نوجوان به عنوان يک جوان اجتماعي وارد اجتماع مي شوددر صورتي که مفاهيمي مانند: هويت اجتماعي، انجام هويت، فرديت اجتماعي، طرز تفکر، دوستي با همسالان، برخورد با جنس مخالف، ايفاي نقش در ارتياط با والدين، مدرسه و ساير بزرگسالان و فعاليتهاي گروهي در ذهن نوجوانان شکل بگيرد، رشد اجتماعي مناسبي پيدا مي کندلذا در پژوهش حاضر به بررسي اين نکته مي پردازيم که چه رابطه اي ميان تماشاي برنامه هاي ماهواره و ميزان رشد اجتماعي در نوجوانان وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                 صفحه

- چكيده                                    1

-فصل اول                                       3

- مقدمه                                    4

- بيان مسئله                                       5

- اهميت ضرورت پژوهش                            6

- هدف كلي                                      7

-تعاريف نظري پژوهش                             8

-فصل دوم                                       9

-رشد اجتماعي نوجوان 1                              10

- رشد اجتماعي نوجوان 2                             13

- رشد اخلاقي و اجتماعي جواني                         15

-رشد اجتماعي                                   16

-تصميم دشوار براي ماهواره                           17

-تاثير مادر در رشد اجتماعي كودك                          20

-رشد بدني تند                                  21

- رفتارهاي ناهنجار نوجوان                                22

-چرا رشد اجتماعي ضروري است                         25

-رشد و تكامل اجتماعي                           26

- تغيير رفتار اجتماعي در نوجواني                         30

-ديدگاه هاي مختلف در مورد رشد اجتماعي                    31

- تعريف ارتباط                                 33

-كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي                       34

-وضعيت تلويزيون ايران                              37

- اثرات ووسايل ارتباط جمعي                          42                                                           

- نقش آموزشي و آگاهي بخشي                           43

- رسالت ووظايف ارتباط جمعي                          46

-عوامل موفقيت رسانه ها در جلب مشاركت مردم                48

- نقش رسانه ها در شگل گيري افكار عمومي                       50

- درد تنهايي                                       53

- قضاوت                                    57

- انتقاد                                           60

- سوال هاي زياد و نامناسب                                66

- احساس گناه ، پشيماني ، تاسف                            71

-  فصل سوم                                     73

- جامعه آماري مورد مطالعه                                74

-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري                   75

-روش اجراي پژوهش                               79

- فصل چهارم                                    81

- مقدمه                                    82

- جدول آماري پژوهش                             83

- فصل پنجم                                     86

- بحث و نتيجه گيري                                 87

- محدوديت هاي پژوهش                            90

- پيشنهادات پژوهش                                  91

- منابع و ماخذ                                 92

   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود پایان نامه    پایان نامه کارشناسی مشاوره    تاثیر ماهواره بر جامعه    تاثیر برنامه های ماهواره بر نوجوانان    تاثیر ماهواره بر رشد اجتماعی نوجوانان    پروژه کارشناسی مشاوره    تاثیر ماهواره بر رفتار نوجوانان    دانلود پایان نامه تاثیر ماهواره بر رشد رشد اجتماعی نوجوانان    خرید پایان نامه ارزان    تحقیق درمورد تاثیر برنامه های ماهواره بر رشد اجتماعی نوجوانان   مقاله تاثیر ماهواره بر اجتماع    پروژه تاثیر ماهواره بر اجتماع و رشد نوجوانان    خرید پایان نامه رشته مشاوره    دانلود تحقیق     
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

حجم:40094KB | بازدید :52

دانلود برنامه tele popup تبلیغات انبوه در تلگرام تبلیغات کسب و کار خود را به صورت رایگان در فضای تلگرام ارسال کنید تبلیغات انبوه در تلگرام + کرک شاید خیلی جاها این عبارت را شنیده باشید و مزیت های تبیلغات انبوه را دیده اید من هم توضیحات مختصری در این باره میدم: در...

پاورپوینت درس سیستم عامل

پاورپوینت درس سیستم عامل

پاورپوینت درس سیستم عامل

حجم:16467KB | بازدید :76

سلام  فایل پاورپوینت آماده درس سیستم عامل را برای شما عزیزان آماده کردیم تا شما بتوانید به راحتی درهرجا ارائه دهید . دیگه لازم نیست کلی اینترنت رو بگردی و وقتت رو بذاری ، فقط کافیه دانلود کنی و اسمت رو صفحه اولش بنویسی و تحویل استاد بدی . لیست فهرست : کسب اطلاعات...

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

حجم:6133KB | بازدید :119

دانلود پایان نامه کارشناسی پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن منگنز و نارج قم مقدمه  به لحاظ توانائیهای معدنی موجود در استان قم بررسیهای اکتشافی انجام شده در استان درخور توجه بوده و به روش ناحیه ای و موضوعی اقدام شده است. نخستین مرحله اکتشاف ناحیه...

مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

مجموعه توريستی  تفريحی درياچه گلهر

مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

حجم:4986KB | بازدید :59

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری با موضوع " مجموعه توريستی  تفريحی درياچه گلهر " چكيده در اين روند آفرينش، سفر و گردشگري همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوشگر انسان در مسير جستجوي خويش از طبيعت و تجاربي كه از آن اندوخته بهره بسيار برده و شناختي...

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

حجم:4809KB | بازدید :95

دانلود پایان نامه ارشد عمران " طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع " عنوان پایان نامه تحقیقاتی ، طراحی و مراحل حفاری و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع با نگرش ویژه بر تونل راه کازرون به شیراز می باشد. درمورد پیشینه این تحقیق باید گفت که تا کنون مطالعات...

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

حجم:4250KB | بازدید :72

دانلود پایان نامه " مدلسازی و شبيه­سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع " چكيده در سالهای اخير، مسايل جدی كيفيت توان در ارتباط با افت ولتاژهاي ايجاد شده توسط تجهيزات و مشتريان، مطرح شده است، كه بدليل...

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

حجم:2686KB | بازدید :70

دانلود پایان نامه تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار چکیده  اهمیت ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای امروز و غیر قابل تجدید بودن این ذخایر ، بکارگیری روشهای بهینه در حداکثر بازیابی از این مخازن را ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است . تراوایی نسبی و...

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

حجم:1859KB | بازدید :123

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی  بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift   چکیده  نیروی رانش که باعث راندن نفت از مخازن زیرزمینی به سطح زمین میشود. از طریق انبساط گاز و فشار آب ناحیه آبده که در اطراف مخزن نفت وجود دارد، تامین میگردد....