منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
گرابوفسكی پدر شعر اسپرانتو

گرابوفسكی پدر شعر اسپرانتو

دانلود مقاله ققنوس

دانلود مقاله ققنوس

زندگینامه فیثاغورث

زندگینامه فیثاغورث

زندگینامه علیرضا عصار

زندگینامه علیرضا عصار

تحقیق کامل ورزش اسکی

تحقیق کامل ورزش اسکی

ورزش و اجتماع

ورزش و اجتماع

زندگینامه استاد شجریان

زندگینامه استاد شجریان

شاعران مشهور ایران

شاعران مشهور ایران

آموزش قوانین بازی تنیس

آموزش قوانین بازی تنیس

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر

زندگینامه مصطفی رحماندوست

زندگینامه مصطفی رحماندوست

تحقیق کامل ورزش اسکی

تحقیق کامل ورزش اسکی

گروه محصول -> مقالات و تحقیق های آماده -> زندگینامه

زندگی نامه امام غزالیقیمت: ۲۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 23     کد محصول :20185دانلود زندگی نامه امام غزالی

زندگی نامه امام غزالی

امام غزالی و برادرش

بحث وجستجو در تصوف خراسان را بدون اشاراتي به حالات وسخنان امام ابوحامد غزالي و برادرش شيخ احمد نمي توان به پايان آورد.  هر چند بين تصوف آنها تفاوت بسيار است و تصوف ابوحامد از نوع مقالات اهل صحوست وطريقه برادرش احمد،  از مقوله تصوف اهل سكر.  درهر حال با آنكه حوزه فعاليت و نفوذ اين دو برادر هم به هيچوجه محدود به خراسان نماند باز اين مهد ديرينه تصوف اسلامي خاستگاه اصلي تعليم آنها به شمارست.  در واقع ابوحامد در عراق بيشتر به عنوان فقيه ومتكلم شناخته مي شد و در شامل و قدس هم فقط،  مراحل نخستين سيرو سلوك خويش را آغاز كرد.  اما خانقاه او كه در كنار مدرسه و همچون نشانه يي از جمع بين طريقت و شريعت محسوب مي شد در خراسان بود وتأثير آن نيز درخراسان بيشتر محسوس شد.  برادرش احمد هم با آنكه به عنوان صوفي و واعظ درجبال وعراق مسافرت ميكرد تصوف خود را از مشايخ خراسان اخذ كرده بود و با سنتهاي متصوفة آن ولايت ارتباط داشت.  درهر صورت تصوف امام غزالي وبرادرش شيخ احمد دوجنبة مختلف از تصوف خراسان و از ميراث با يزيد و بوسعيد وامام قشيري وامثال آنها را ارائه مي كند.

ابوحامد محمد بن محمد غزالي در سنة 450 در طابران طوس به دنيا آمد و هنوز طفل خردسالي بود كه پدرش محمد غزالي درگذشت و اورا با برادش كهترش احمد يتيم گذاشت.  سرپرستي دو كودك با مختصر اندوختة پدرشان به يك دوست صوفي واگذار شد اما تمام شدن اين اندوخته كه احتمالا در دنبال يك قحطي و سختي عام روي داد ابوحامد و برادرش را واداشت تا با اشارات صوفي سرپرست خويش به مدرسه پناه جويند.  در مدرسه،  ابوحامد يك چند نزد امام ابوعلي احمدالراذ كاني مقدمات فقه شافعي آموخت.  چندي بعد به  جرجان رفت و آنجا نزد فقيه شافعي از خاندان معروف اسمعيلي به تلمذ پرداخت و آن اندازه در آن شهر توقف كرد كه توانست از تقرير استاد تعليقه يي فراهم آورد كه قابل ضبط و حفظ باشد.  در بازگشت به طوس،  در راه گرفتار دزدان شد و تعليقة جرجان را از آنها به التماس و تضرع باز ستاند.  وقتي به طوس بازآمد چند سالي همانجا ماند و ظاهرأ ضمن استفاده از علماء محل به حفظ وضبط تعليقه هاي جرجان پرداخت.  چندي بعد با عده يي از ياران به نشابور رفت و در نظامية نشابور نزد ابوالمعالي امام الحرمين جويني به تلمذ اشتغال جست.  با ابوعلي فارمدي صوفي معروف وحكيم عمر خيام منجم و فيلسوف پرآوازه عصر آشنايي يافت.  همدرسانش كياالهراسي،  ابوالمظفر خوافي، ابوالمظفر ابيوردي، ‌ابوالقاسم حاكمي، ‌و ابراهيم شباك هم از نام آوران عصر بودند.  با وفات امام الحرمين (478) دوران اقامت او در نشابور پايان يافت و او به عسكر سلطان رفت و در موكب وزير يكچند به مسافرت پرداخت.  مناظره با علماء و فقهاء معروف عصر كه به عسكر آمد و رفت داشتند تدريجأ وي را نزد وزير مقبول و مقرب كرد.  شش سالي بعد از ورود به عسكر نظام الملك وي را با لقب زين الدين و شرف الائمه به عنوان مدرس به نظامية بغداد فرستاد(484). غزالي د ربغداد ضمن اشتغال به تدريس وتصنيف اختيار تاهل هم كرد چنانچه چهار سال بعد كه بغداد را ترك مي كرد برخلاف وقتي كه به بغداد مي آمد مجرد نبود.  هنگام قتل خواجه نظام الملك و مرگ سلطان ملكشاه وي در نظامية بغداد كار تدريس خود را دنبال مي كرد.  در مراسم جلوس و بيعت با خليفه المستظهربالله هم به عنوان مدرس نظاميه‌ و فقيه عراق شركت كرد و خليفه از وي خواست تا كتابي در رد باطنيه بنويسد و وي آن را به همين مناسبت المستظهري نام نهاد.  در دنبال يك بحران روحي و جسماني كه شش ماه طول كشيد غزالي نظاميه و بغداد را ترك كرد و با لباس صوفيه به بهانه حج از بغداد بيرون رفت (488).  سير و سياحت در شام و بيت المقدس و به جا آوردن مناسك حج و به سرآوردن چله واعتكاف درجامع دمشق نزديك دو سال وي را در آن نواحي مشغول داشت.  در اين مدت از اشتغال به درس وبازگشت به سوداي اهل مدرسه با اصرار تمام اجتناب مي ورزيد و اوقات خود را درعزلت وانزوا مي گذرانيد و از طريق كسب دست واستنساخ قرآن-  معيشت مي كرد.  اينكه گفته اند دو سال در شام اقامت كرد ظاهرأ موافق واقع نيست اما از وقتي كه نظامية‌ بغداد را ترك كرد  تا وقتي كه دوباره در نشابور به اصرار سلطان و وزير به تدريس پرداخت بيش از دوسال درعزلت به سر برده بود و ازين مدت قسمتي درشام و قدس گذشته بود و بيشترش درخراسان.  در شام در جا مع اموي دمشق زاويه يي داشت كه پيش از وي شيخ نصر مقدسي از مشايخ و زهاد عصر در آنجا به سر مي برد و غزالي دركتا احياء علوم الدين خويش با لحني ازين شيخ نصر مقدس ياد مي كند كه پيداست بين آنها ملاقاتي نبوده است]2[.  هرچند بعضي مولفان،  از ملاقات آنها صبحت كرده اند وحتي ادعا كرده اند كه ملاقات با وي نيز از اسبابي بوده است كه امام غزالي را درهنگام ترك نظاميه به جانب دمشق كشانيده است.  مي گويند در دمشق غزالي درصحن جامع اموي، ‌روستاييي را ديد كه از فقهاء جامع مساله يي پرسيد و آنها به اوجوابي نداند.  چون غزالي دريافت كه مساله سايل بي جواب ماند او را بخواند و جوابش بداد اما روستايي آن جواب را نپذيرفت و چون فقهاء جوابي را كه اين فقير عامي داد از روستايي شنيديند وپسنديدند و ازين ناشناس در خواستند تا به آنها چيزي تدريس كند وي ناچار آن را به روز ديگري موكول كرد وازآنجا بيرون رفت.  همچنين مي گويند در يك مدرسة‌ دمشق،  كه باز ناشناخته بدانجا وارد شد، ‌مدرس آنجا را ديد كه ضمن درس، ‌ قول غزالي را نقل مي كند ترسيد كه اين امر او را دچار عجب سازد،  ‌ناشناخته از مدرسه بيرون آمد و شهر را ترك كرد.   باري در تمام مسافرت در شام و قدس وحجاز سعي كرد از وسوسة عجب و شهرت دور بماند و بالاخره راه « وطن» را پيش گرفت و از طريق بغداد، ‌عازم خراسان شد.  در راه بازگشت به « وطن» يك چند در بغداد و در رباط ابوسعد توقف كرد و آن قسمت از كتاب معروف احياء علوم الدين خويش را كه در سفر شام وقدس تصنيف كرده بود به تعدادي از طالبان علم كه بر وي سماع كردند تدريس نمود.  در طوس نيز كه به خاطر اهل وعيال بدانجا بازگشت همچنان با سالها عزلت وانزواي خود را ادامه داد واوقات خويش را غالبأ به رياضت صوفيانه يا تفكر وتصنيف مي گذرانيد.  در آغاز دوازدهمين سالي كه از ماجراي ترك نظامية بغداد مي گذشت، ‌دعوت فخرالملك پسر نظام الملك را براي تدريس در نظامية نشابور پذيرفت و جهت تدريس به نشابور رفت(499).  هنگام كشته شدن فخرالملك بردست باطنيه تدريس وي در نشابور همچنان ادامه داشت.  معهذا دردنبال جاروجنجالي كه به تحريك فقهاء نشابور بر ضد وي شد به درگاه سلطان خراسان، ‌سنجرين ملكشاه، ‌احضار گشت و سرانجام تدريس نظاميه را دوباره ترك كرد و به خلوت انزواي خويش در طوس بازگشت.  در 504 در دنبال وفات كياالهراسي مدرس نظاميه بغداد دعوت مجددي را كه از وي براي تدريس در نظاميه بغداد شد رد كرد وسال بعد درهمان خلوت انزواي طوس وفات يافت(جمادي الاخر505).  زندگي او در سالهاي آخر عمر در بين مدرسه و خانقاه طوس،  صرف تدريس طالبان علم ومجالست با صوفيه واربات قلوب مي شد ودرعين اشتغال به تصنيف كتب، ‌قسمت عمده اوقاتش مصروف عبادت وتفكر بود.  بدينگونه تحول قاطعي كه زندگي او را از قيل و قال مدرسه به خلوت و انزواي خانقاه كشيد،  ‌وي را از يك فقيه متكلم مجادله جوي به يك عارف انزوا جوي وارسته تبديل كرد.  معهذا بسياري از مخالفان اين تحول فكري وي را نتوانستند درك كنند وبعضي در صدق مقال او ترديد كردند.  فلاسفه، ‌متكلمين، ‌و فقهاء غالبأ او را به تزلزل منسوب نمودند حتي تصوف او راهم بعضي مبتني بر تحقيق نشمردند.  از جمله ابن الجوزي از فقهاء وعلماء‌ حنبلي كتاب احياء‌ را به شدت نقد كرد و پاره يي روايات واخبار آن را نادرست خواند. برخي فقهاء‌ مالكي مثل ابوالوليد طرطوشي وابوعبدالله مازري هم كتاب را متضمن اقوال واحاديث بي اصل شمردند وحتي آنچه را غزالي در آنجا درعلوم احوال بيان مي كند مبتني برعدم بصيرت دانستند.  فلاسفه اندلس،  از جمله ابن طفيل وابن رشد هم به سبب مطاعني كه او در باب فلاسفه داست از اوانتقاد كردند. ابن حراز هم از مشايخ مغرب كتاب احياء را سراسر بدعت خواند و به احراق آن فتوي داد.  ابن سبعين اشبيلي عارف وصوفي اندلسي در كتاب بدالعارف يكجا به مناسبت ذكر حكماء و فلاسفه اسلام، ‌از غزالي سخن در ميان مي آورد و درباره او مي‌گويد فقط لساني بود بي بيان وصوتي بود.  عاري از كلام گاه صوفي بود. گاه فيلسوف سوم بار اشعري بود چهارمين بار فقيه و بار پنجم متحيري شود- حيرت زده.  ادراك وي ازعلوم قديم از تارعنكبوت هم نازكتر بود وهمين حال را داشت در تصوف.  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود زندگی نامه امام غزالی    دانلود تحقیق کامل امام غزالی    امام غزالی    غزالی    تحقیق امام غزالی    مقاله امام غزالی    زندگی نامه    دانلود    زندگینامه امام غزالی    دانلود پایان نامه رشته ادبیات    دانلود زندگی نامه مشاهیر    دانلود پایان نامه    دانلود زندگی نامه    بیوگرافی امام غزالی    دانلود بیوگرافی کامل امام غزالی     
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

حجم:40094KB | بازدید :48

دانلود برنامه tele popup تبلیغات انبوه در تلگرام تبلیغات کسب و کار خود را به صورت رایگان در فضای تلگرام ارسال کنید تبلیغات انبوه در تلگرام + کرک شاید خیلی جاها این عبارت را شنیده باشید و مزیت های تبیلغات انبوه را دیده اید من هم توضیحات مختصری در این باره میدم: در...

پاورپوینت درس سیستم عامل

پاورپوینت درس سیستم عامل

پاورپوینت درس سیستم عامل

حجم:16467KB | بازدید :73

سلام  فایل پاورپوینت آماده درس سیستم عامل را برای شما عزیزان آماده کردیم تا شما بتوانید به راحتی درهرجا ارائه دهید . دیگه لازم نیست کلی اینترنت رو بگردی و وقتت رو بذاری ، فقط کافیه دانلود کنی و اسمت رو صفحه اولش بنویسی و تحویل استاد بدی . لیست فهرست : کسب اطلاعات...

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

حجم:6133KB | بازدید :116

دانلود پایان نامه کارشناسی پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن منگنز و نارج قم مقدمه  به لحاظ توانائیهای معدنی موجود در استان قم بررسیهای اکتشافی انجام شده در استان درخور توجه بوده و به روش ناحیه ای و موضوعی اقدام شده است. نخستین مرحله اکتشاف ناحیه...

مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

مجموعه توريستی  تفريحی درياچه گلهر

مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

حجم:4986KB | بازدید :57

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری با موضوع " مجموعه توريستی  تفريحی درياچه گلهر " چكيده در اين روند آفرينش، سفر و گردشگري همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوشگر انسان در مسير جستجوي خويش از طبيعت و تجاربي كه از آن اندوخته بهره بسيار برده و شناختي...

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

حجم:4809KB | بازدید :90

دانلود پایان نامه ارشد عمران " طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع " عنوان پایان نامه تحقیقاتی ، طراحی و مراحل حفاری و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع با نگرش ویژه بر تونل راه کازرون به شیراز می باشد. درمورد پیشینه این تحقیق باید گفت که تا کنون مطالعات...

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

حجم:4250KB | بازدید :70

دانلود پایان نامه " مدلسازی و شبيه­سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع " چكيده در سالهای اخير، مسايل جدی كيفيت توان در ارتباط با افت ولتاژهاي ايجاد شده توسط تجهيزات و مشتريان، مطرح شده است، كه بدليل...

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

حجم:2686KB | بازدید :66

دانلود پایان نامه تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار چکیده  اهمیت ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای امروز و غیر قابل تجدید بودن این ذخایر ، بکارگیری روشهای بهینه در حداکثر بازیابی از این مخازن را ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است . تراوایی نسبی و...

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

حجم:1859KB | بازدید :119

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی  بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift   چکیده  نیروی رانش که باعث راندن نفت از مخازن زیرزمینی به سطح زمین میشود. از طریق انبساط گاز و فشار آب ناحیه آبده که در اطراف مخزن نفت وجود دارد، تامین میگردد....