منو
  1. آخرین فایل ها
  2. پرفروشترین فایل ها
  3. پربازدیدترین فایل ها
گرابوفسكی پدر شعر اسپرانتو

گرابوفسكی پدر شعر اسپرانتو

دانلود مقاله ققنوس

دانلود مقاله ققنوس

زندگینامه فیثاغورث

زندگینامه فیثاغورث

زندگینامه علیرضا عصار

زندگینامه علیرضا عصار

تحقیق کامل ورزش اسکی

تحقیق کامل ورزش اسکی

ورزش و اجتماع

ورزش و اجتماع

زندگینامه استاد شجریان

زندگینامه استاد شجریان

شاعران مشهور ایران

شاعران مشهور ایران

آموزش قوانین بازی تنیس

آموزش قوانین بازی تنیس

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر

بررسی ملاکهای انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر

زندگینامه مصطفی رحماندوست

زندگینامه مصطفی رحماندوست

تحقیق کامل ورزش اسکی

تحقیق کامل ورزش اسکی

گروه محصول -> مهندسی -> برق

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژقیمت: ۸۰۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 140     کد محصول :19452دانلود پایان نامه " مدلسازی و شبيه­سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع "

چكيده

در سالهای اخير، مسايل جدی كيفيت توان در ارتباط با افت ولتاژهاي ايجاد شده توسط تجهيزات و مشتريان، مطرح شده است، كه بدليل شدت استفاده از تجهيزات الكترونيكي حساس در فرآيند اتوماسيون است. وقتی كه دامنه و مدت افت ولتاژ، از آستانه حساسيت تجهيزات مشتريان فراتر رود ، ممكن است اين تجهيزات درست كار نكند، و موجب توقف توليد و هزينه­ ی قابل توجه مربوطه گردد. بنابراين فهم ويژگيهای افت ولتاژها در پايانه هاي تجهيزات لازم است. افت ولتاژها عمدتاً بوسيله خطاهای متقارن يا نامتقارن در سيستمهای انتقال يا توزيع ايجاد مي­شود. خطاها در سيستمهای توزيع معمولاً تنها باعث افت ولتاژهايي در باسهای مشتريان محلي مي­شود. تعداد و ويژگيهای افت ولتاژها كه بعنوان عملكرد افت ولتاژها در باسهاي مشتريان شناخته مي­شود، ممكن است با يكديگر و با توجه به مكان اصلي خطاها فرق كند. تفاوت در عملكرد افت ولتاژها  يعني، دامنه و بويژه نسبت زاويه فاز، نتيجه انتشار افت ولتاژها از مكانهاي اصلی خطا به باسهای ديگر است. انتشار افت ولتاژها از طريق اتصالات متنوع ترانسفورماتورها، منجر به عملكرد متفاوت افت ولتاژها در طرف ثانويه ترانسفورماتورها مي­شود. معمولاً، انتشار افت ولتاژ بصورت جريان يافتن افت ولتاژها از سطح ولتاژ بالاتر به سطح ولتاژ پايين­تر تعريف مي­شود. بواسطه امپدانس ترانسفورماتور كاهنده، انتشار در جهت معكوس، چشمگير نخواهد بود. عملكرد افت ولتاژها در باسهای مشتريان را با مونيتورينگ يا اطلاعات آماري مي­توان ارزيابی كرد. هر چند ممكن است اين عملكرد در پايانه­ های تجهيزات، بواسطه اتصالات سيم­پيچهای ترانسفورماتور مورد استفاده در ورودي كارخانه، دوباره تغيير كند. بنابراين، لازم است بصورت ويژه انتشار افت ولتاژ از باسها به تاسيسات كارخانه از طريق اتصالات متفاوت ترانسفورماتور سرويس دهنده، مورد مطالعه قرار گيرد. اين پايان نامه با طبقه بندی انواع گروههای برداری ترانسفورماتور و اتصالات آن و همچنین دسته بندی خطاهای متقارن و نامتقارن به هفت گروه، نحوه انتشار این گروهها را از طریق ترانسفورماتورها با مدلسازی و شبيه ­سازی انواع اتصالات سیم پیچها بررسی می­کند و در نهایت نتایج را ارایه می­نماید و این بررسی در شبکه تست چهارده باس IEEE برای چند مورد تایید می­شود.

كليد واژه­ها: افت ولتاژ، مدلسازي ترانسفورماتور، اتصالات ترانسفورماتور، اشباع، شبيه سازي.

 

فهرست مطالب

1-1 مقدمه 2

1-2 مدلهای ترانسفورماتور 3

1-2-1 معرفی مدل ماتریسي Matrix Representation (BCTRAN Model) 4

1-2-2 مدل ترانسفورماتور قابل اشباع  Saturable Transformer Component (STC Model) 6

1-2-3 مدلهای بر مبنای توپولوژی Topology-Based Models 7

2- مدلسازی ترانسفورماتور 13

2-1 مقدمه 13

2-2 ترانسفورماتور ايده آل 14

2-3 معادلات شار نشتی 16

2-4 معادلات ولتاژ 18

2-5 ارائه مدار معادل 20

2-6 مدلسازی ترانسفورماتور دو سيم پيچه 22

2-7 شرايط پايانه ها (ترمينالها) 25

2-8 وارد کردن اشباع هسته به شبيه سازی 28

2-8-1 روشهاي وارد کردن اثرات اشباع هسته 29

2-8-2 شبيه سازي رابطه بين و ... 33

2-9 منحنی اشباع با مقادير لحظهای 36

2-9-1 استخراج منحنی مغناطيس کنندگی مدار باز با مقادير لحظهای 36

2-9-2 بدست آوردن ضرايب معادله انتگرالي 39

2-10 خطاي استفاده از منحني مدار باز با مقادير rms 41

2-11 شبيه سازي ترانسفورماتور پنج ستوني در حوزه زمان 43

2-11-1 حل عددي معادلات ديفرانسيل 47

2-12 روشهاي آزموده شده براي حل همزمان معادلات ديفرانسيل 53

3- انواع خطاهاي نامتقارن و اثر اتصالات ترانسفورماتور روي آن 57

3-1 مقدمه 57

3-2 دامنه افت ولتاژ 57

3-3 مدت افت ولتاژ 57

3-4 اتصالات سيم پيچی ترانس 58

3-5 انتقال افت ولتاژها از طريق ترانسفورماتور 59

§3-5-1 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور.. 59

§3-5-2 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور.. 59

§3-5-3 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم   60

§3-5-4 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم   60

§3-5-5 خطاي تكفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم   60

§3-5-6 خطاي تكفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم   60

§3-5-7 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، بدون ترانسفورماتور.. 61

§3-5-8 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، بدون ترانسفورماتور.. 61

§3-5-9 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم   61

§3-5-10 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم   61

§3-5-11 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع سوم.. 62

§3-5-12 خطاي دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع سوم   62

§3-5-13 خطاهاي دو فاز به زمين.. 62

3-6 جمعبندي انواع خطاها 64

3-7 خطاي Type A ، ترانسفورماتور Dd 65

3-8 خطاي Type B ، ترانسفورماتور Dd 67

3-9 خطاي Type C ، ترانسفورماتور Dd 69

3-10 خطاهاي Type D و Type F و Type G ، ترانسفورماتور Dd 72

3-11 خطاي Type E ، ترانسفورماتور Dd 72

3-12 خطاهاي نامتقارن ، ترانسفورماتور Yy 73

3-13 خطاهاي نامتقارن ، ترانسفورماتور Ygyg 73

3-14 خطاي Type A ، ترانسفورماتور Dy 73

3-15 خطاي Type B ، ترانسفورماتور Dy 74

3-16 خطاي Type C ، ترانسفورماتور Dy 76

3-17 خطاي Type D ، ترانسفورماتور Dy 77

3-18 خطاي Type E ، ترانسفورماتور Dy 78

3-19 خطاي Type F ، ترانسفورماتور Dy 79

3-20 خطاي Type G ، ترانسفورماتور Dy 80

3-21 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type A شبيه سازي با PSCAD 81

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 83

3-22 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type B شبيه سازي با PSCAD 85

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 87

3-23 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type C شبيه سازي با PSCAD 89

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 91

3-24 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type D شبيه سازي با PSCAD 93

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 95

3-25 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي  Type E شبيه سازي با PSCAD 97

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 99

3-26 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type F شبيه سازي با PSCAD 101

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 103

3-27 شكل موجهاي ولتاژ – جريان ترانسفورماتور پنج ستوني براي خطاي Type G شبيه سازي با PSCAD 105

شبيه سازي با برنامه نوشته شده 107

3-28 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي Type D در باس 5 109

3-29 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي Type G در باس 5 112

3-30 شكل موجهاي ولتاژ – جريان چند باس شبكه 14 باس IEEE براي خطاي Type A در باس 5 115

4- نتيجه گيري و پيشنهادات 121

مراجع 123

 

فهرست شكلها

 

شكل (1-1) مدل ماتريسي ترانسفورماتور با اضافه كردن اثر هسته

صفحه 5

شكل (1-2) ) مدار ستاره­ي مدل ترانسفورماتور قابل اشباع

صفحه 6

شكل (1-3) ترانسفورماتور زرهی تک فاز

صفحه 9

شكل (1-4) مدار الکتريکی معادل شكل (1-3)

صفحه 9

شكل (2-1) ترانسفورماتور

صفحه 14

شكل (2-2) ترانسفورماتور ايده ال

صفحه 14

شكل (2-3) ترانسفورماتور ايده ال بل بار

صفحه 15

شكل (2-4) ترانسفورماتور با مولفه های شار پيوندی و نشتي

صفحه 16

شكل (2-5) مدرا معادل ترانسفورماتور

صفحه 20

شكل (2-6) دياگرام شبيه سازی يک ترانسفورماتور دو سيم پيچه

صفحه 24

شكل (2-7) ترکيب RL موازی

صفحه 26

شکل (2-8) ترکيب RC موازی

صفحه 27

شكل (2-9) منحنی مغناطيس کنندگی مدار باز ترانسفورماتور

صفحه 30

شكل (2-10) رابطه بين  و           

صفحه 30

شكل (2-11) دياگرام شبيه سازی يک ترانسفورماتور دو سيم پيچه با اثر اشباع

صفحه 32

شكل (2-12) رابطه بين و

صفحه 32

شكل (2-13) رابطه بين و

صفحه 32

شكل (2-14) منحنی مدار باز با مقادير  rms

صفحه 36

شكل (2-15) شار پيوندی متناظر شكل (2-14) سينوسی

صفحه 36

شکل (2-16) جريان لحظه ای متناظر با تحريک ولتاژ سينوسی

صفحه 36

شكل (2-17) منحني مدار باز با مقادير لحظه­اي

صفحه 40

شكل (2-18) منحني مدار باز با مقادير rms

صفحه 40

شكل (2-19) ميزان خطاي استفاده از منحني rms

صفحه 41

شكل (2-20) ميزان خطاي استفاده از منحني لحظه­اي

صفحه 41

شكل (2-21) مدار معادل مغناطيسي ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه

صفحه 42

شكل (2-22) مدار معادل الكتريكي ترانسفورماتور سه فاز سه ستونه

صفحه 43

شكل (2-23) مدار معادل مغناطيسي ترانسفورماتور سه فاز پنج ستونه

صفحه 44

شكل (2-24) ترانسفورماتور پنج ستونه

صفحه 45

شكل (2-25) انتگرالگيري در يك استپ زماني به روش اولر

صفحه 47

شكل (2-26) انتگرالگيري در يك استپ زماني به روش trapezoidal

صفحه 49

شكل (3-1) دياگرام فازوري خطاها

صفحه 62

شكل (3-2) شكل موج ولتاژ Vab

صفحه 63

شكل (3-3)  شكل موج ولتاژ Vbc

صفحه 63

شكل (3-4) شكل موج ولتاژ Vca

صفحه 63

شكل (3-5)  شكل موج ولتاژ Vab

صفحه 63

شكل (3-6) شكل موج جريان iA

صفحه 64

شكل (3-7) شكل موج جريان iB

صفحه 64

شكل (3-8) شكل موج جريان iA

صفحه 64

شكل (3-9) شكل موج جريان iA

صفحه 64

شكل (3-10)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 65

شكل (3-11)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 68

شكل (3-12)  شكل موجهاي جريان ia , ib , ic

صفحه 68

شكل (3-13)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 69

شكل (3-14)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 69

شكل (3-15)  شكل موجهاي جريان , iB iA

صفحه 69

شكل (3-16)  شكل موج جريان iA

صفحه 70

شكل (3-16)  شكل موج جريان iB

صفحه 70

شكل (3-17)  شكل موج جريان iC

صفحه 70

شكل (3-18)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 71

شكل (3-19)  شكل موجهاي جريان ia , ib , ic

صفحه 71

شكل (3-20)  شكل موجهاي ولتاژ Va , Vb , Vc

صفحه 73

شكل (3-21)  شكل موجهاي جريان ia , ib , ic

صفحه 73

شكل (3-22)  شكل موجهاي جريان ia , ib , ic

صفحه 74

شكل (3-23) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 74

شكل (3-24) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 74

شكل (3-25) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 74

شكل (3-26) شكل موج جريانiA

صفحه 74

شكل (3-27) شكل موج جريان iB

صفحه 74

شكل (3-28) شكل موج جريان iC

صفحه 74

شكل (3-29) شكل موج جريانiA

صفحه 75

شكل (3-30) شكل موج جريان iB

صفحه 75

شكل (3-31) موج جريان iC

صفحه 75

شكل (3-32) شكل موج جريانiA

صفحه 75

شكل (3-33) شكل موج جريان iB

صفحه 75

شكل (3-34) شكل موج جريان iC

صفحه 75

شكل (3-35) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 76

شكل (3-36) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 76

شكل (3-37) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 76

شكل (3-38) شكل موج جريانiA

صفحه 76

شكل (3-39) شكل موج جريان iB

صفحه 76

شكل (3-40) شكل موج جريان iC

صفحه 76

شكل (3-41) شكل موج جريانiA

صفحه 76

شكل (3-42) شكل موج جريان iB

صفحه 76

شكل (3-43) شكل موج جريان iC

صفحه 76

شكل (3-44) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 77

شكل (3-45) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 77

شكل (3-46) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 77

شكل (3-47) شكل موج جريانiA

صفحه 77

شكل (3-48) شكل موج جريان iB

صفحه 77

شكل (3-49) شكل موج جريان iC

صفحه 77

شكل (3-50) شكل موج جريانiA

صفحه 77

شكل (3-51) شكل موج جريان iB

صفحه 77

شكل (3-52) شكل موج جريان iC

صفحه 77

شكل (3-53) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 78

شكل (3-54) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 78

شكل (3-55) شكل موج ولتاژ Vc

صفحه 78

شكل (3-56) شكل موج جريانiA

صفحه 78

شكل (3-57) شكل موج جريان iB

صفحه 78

شكل (3-58) شكل موج جريان iC

صفحه 78

شكل (3-59) شكل موج جريانiA

صفحه 78

شكل (3-60)  شكل موج جريان iB

صفحه 78

شكل (3-61) شكل موج جريان iC

صفحه 78

شكل (3-62) شكل موج ولتاژ Va

صفحه 79

شكل (3-63) شكل موج ولتاژ Vb

صفحه 79

شكل (3-64) شكل موج ول  • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
  • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش تخلف

برچسب ها:دانلود پایان نامه    پایان نامه ترانسفورماتور    پایان نامه کارشناسی ارشد    دانلود    تحقیق    ترانسفورماتور    شبیه سازی ترانسفورماتور    اشباع    مدلسازی سیم پیچی ترانسفورماتور    پروژه کارشناسی ارشد    برق    اتصلات ترانسفورماتور      
نام ونام خانوادگي:


پست الکترونيکي:


عنوان:


پيام:


ارسال پيام به صورت شخصي
کد امنيتي:

برگزیده ها

  • 1
  • 2

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

تبلیغات انبوه در تلگرام

حجم:40094KB | بازدید :53

دانلود برنامه tele popup تبلیغات انبوه در تلگرام تبلیغات کسب و کار خود را به صورت رایگان در فضای تلگرام ارسال کنید تبلیغات انبوه در تلگرام + کرک شاید خیلی جاها این عبارت را شنیده باشید و مزیت های تبیلغات انبوه را دیده اید من هم توضیحات مختصری در این باره میدم: در...

پاورپوینت درس سیستم عامل

پاورپوینت درس سیستم عامل

پاورپوینت درس سیستم عامل

حجم:16467KB | بازدید :76

سلام  فایل پاورپوینت آماده درس سیستم عامل را برای شما عزیزان آماده کردیم تا شما بتوانید به راحتی درهرجا ارائه دهید . دیگه لازم نیست کلی اینترنت رو بگردی و وقتت رو بذاری ، فقط کافیه دانلود کنی و اسمت رو صفحه اولش بنویسی و تحویل استاد بدی . لیست فهرست : کسب اطلاعات...

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن

حجم:6133KB | بازدید :119

دانلود پایان نامه کارشناسی پتانسیل های معدنی استان قم با نگرشی ویژه بر معدن منگنز و نارج قم مقدمه  به لحاظ توانائیهای معدنی موجود در استان قم بررسیهای اکتشافی انجام شده در استان درخور توجه بوده و به روش ناحیه ای و موضوعی اقدام شده است. نخستین مرحله اکتشاف ناحیه...

مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

مجموعه توريستی  تفريحی درياچه گلهر

مجموعه توريستی تفريحی درياچه گلهر

حجم:4986KB | بازدید :60

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری با موضوع " مجموعه توريستی  تفريحی درياچه گلهر " چكيده در اين روند آفرينش، سفر و گردشگري همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوشگر انسان در مسير جستجوي خويش از طبيعت و تجاربي كه از آن اندوخته بهره بسيار برده و شناختي...

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع

حجم:4809KB | بازدید :96

دانلود پایان نامه ارشد عمران " طراحی مراحل و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع " عنوان پایان نامه تحقیقاتی ، طراحی و مراحل حفاری و الگوی آتشباری تونلهای بزرگ مقطع با نگرش ویژه بر تونل راه کازرون به شیراز می باشد. درمورد پیشینه این تحقیق باید گفت که تا کنون مطالعات...

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

مدل سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی تغییرات ولتاژ

حجم:4250KB | بازدید :73

دانلود پایان نامه " مدلسازی و شبيه­سازی اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگی انتشار تغييرات ولتاژ در شبکه با در نظر گرفتن اثر اشباع " چكيده در سالهای اخير، مسايل جدی كيفيت توان در ارتباط با افت ولتاژهاي ايجاد شده توسط تجهيزات و مشتريان، مطرح شده است، كه بدليل...

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار

حجم:2686KB | بازدید :71

دانلود پایان نامه تعیین شبه تراوایی نسبی و فشار موئینه مخازن ترکدار چکیده  اهمیت ذخایر طبیعی نفت و گاز در دنیای امروز و غیر قابل تجدید بودن این ذخایر ، بکارگیری روشهای بهینه در حداکثر بازیابی از این مخازن را ، امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است . تراوایی نسبی و...

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift

حجم:1859KB | بازدید :124

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته شیمی  بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift   چکیده  نیروی رانش که باعث راندن نفت از مخازن زیرزمینی به سطح زمین میشود. از طریق انبساط گاز و فشار آب ناحیه آبده که در اطراف مخزن نفت وجود دارد، تامین میگردد....